2005-05-13 18:14:50

Pradedama Jono Pauliaus II skelbimo šventuoju byla.


Pradėta popiežiaus Jono Pauliaus II – Karolio Wojtylos skelbimo šventuoju byla. Apie tai popiežius Benediktas XVI pranešė penktadienio rytą Laterano Šv. Jono bazilikoje vykusio susitikimo su Romos vyskupijos kunigais metu. Sprendimas pradėti bylą tuoj pat, nelaukiant juridinėse normose numatytų penkerių metų nuo kandidato į šventuosius mirties, buvo priimtas jau prieš keletą dienų. Apie sprendimą Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martins raštu informavo Romos vyskupijai vadovaujantį Popiežiaus vikarą kardinolą Camillo Ruini. Ir būtent šį raštą pats popiežius Benediktas XVI perskaitė Romos vyskupijos kunigams.

Kaip žinia, mirus popiežiui Jonui Pauliui II ir prasidėjus sosto vakavimo laikotarpiui, kai kurie į Romą atvykę kardinolai jau balandžio pradžioje, dar prieš naujo popiežiaus išrinkimą, siūlė, kad popiežiaus Jono Pauliaus II skelbimo šventuoju byla būtų pradėta nelaukiant įstatymuose numatytų penkerių metų. Tuo klausimu buvo netgi parašytas raštas, adresuotas tuo metu dar neišrinktam būsimajam popiežiui. Raštą pasirašė nemaža dalis į Romą iš viso pasaulio atvykusių kardinolų. Dabar, praėjus trims savaitėms nuo naujo popiežiaus išrinkimo, Benediktas XVI davė leidimą pradėti bylą nelaukiant reikalaujamų penkerių metų.

Skelbimo šventaisiais bylas pradeda vyskupijos, kuriose būsimieji šventieji gyveno. Kai šventuoju norima paskelbti Popiežių, bylą pradeda Romos vyskupija, nes Popiežius yra Romos vyskupas. Dėl to ir šiuo atveju iniciatyvos ėmėsi Popiežiaus vardu Romos vyskupijai vadovaujantis kardinolas vikaras. Kaip pažymėta šį penktadienį paskelbtame rašte, Popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Camillo Ruini balandžio 28 dieną buvo Benedikto XVI priimtas audiencijoje ir jos metu oficialiai paprašė dispensuoti nuo įstatymuose reikalaujamų penkerių metų. Benediktas XVI sutiko su visais kardinolo Ruini pateiktais argumentais ir davė leidimą Jono Pauliaus II skelbimo šventuoju bylą tuoj pat pradėti. Gegužės 9 dieną Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martins apie Popiežiaus sprendimą raštu informavo Romos vyskupijai vadovaujantį kardinolą Camillo Ruini. Vis dėlto apie šį sprendimą ne iš karto viešai pranešta. Palaukta šio penktadienio, kad apie pradedamą Jono Pauliaus II skelbimo šventuoju bylą Romos vyskupijai galėtų pranešti pats popie˛ius Benediktas XVI.

Paskelbus pranešimą apie pradedamą popiežiaus Jono Pauliaus II skelbimo šventuoju bylą, mūsų kolegos iš Vatikano radijo laidų lenkų kalba redakcijos įrašė trumpą pokalbį su buvusiu Popie˛iaus asmeniniu sekretoriumi arkivyskupu Stanislawu Dziwiszu, dvidešimt šešerius su puse metų ištikimai ir labai diskretiškai tarnavusiu Šventajam Tėvui. Arkivyskupas visų pirma dėkojo popiežiui Benediktui XVI, kuris atvėrė kelią neužmirštamo Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II šventumo oficialiam pripažinimui. Atkreipė dėmesį, kad žinia apie pradedamą beatifikacijos ir kanonizacijos bylą buvo pranešta gegužės 13-ąją, tai yra Fatimos apsireiškimų ir pasikėsinimo į Popiežiaus gyvybę metinių dieną. Tai dar vienas Dangaus ženklas, kurį priimame giliai susijaudinę,- kalbėjo arkivyskupas Dziwisz,- tai patvirtinimas to, ką Dievo tauta viešai skelbė laidotuvių dieną.All the contents on this site are copyrighted ©.