2005-04-22 18:30:11

Popiežiaus susitikimas su kardinolais.


Popiežius Benediktas XVI taip pat ir ketvirtadienį, panašiai kaip trečiadienį, užėjo į savo namus, kuriuose pastaraisiais metais gyveno kaip kardinolas. Netikėtai gatvėje pasirodžiusį Popiežių vėl entuziastingai sveikino greit susirinkusių vietinių gyventojų ir turistų minia.

Neliko nepastebėtas, ypač žiniasklaidos, labai svarbus naujojo Popiežiaus mostas, liudijantis apie troškimą tęsti bičiulišką dialogą su judaizmo išpažinėjais. Šv. Tėvas pasiuntė laišką Romos žydų bendruomenės vyriausiajam rabinui. Po sekmadienį vyksiančių pontifikato inauguracijos iškilmių, pirmadienį Popiežius aplankys Šv. Pauliaus baziliką už Romos miesto sienų, tą pačią baziliką, kurioje kasmet vyksta maldų už krikščionių vienybę savaitės pagrindinės iškilmės. Šis naujojo Popi e ž iaus sprendimas irgi laikytinas jo pontifikato programos dalimi.

Penktadienio rytą naujasis Popiežius susitiko su kardinolų kolegija, su tais pačiais kardinolais, kurie antradienį konklavoje jį išrinko šv. Petro įpėdiniu, o taip pat ir su tais, kurie jau būdami vyresni negu 80 metų, konklavoje nedalyvavo.

Brangūs broliai kardinolai. Taip pat ir šiandien susitinku su jumis ir noriu su jumis paprastai ir broliškai pasidalinti jausmais, kurių šiomis dienomis kupina mano siela. Prie gilių išgyvenimų mirus mano garbingajam pirmtakui popiežiui Jonui Pauliui II, prie konklavos ir jos epilogo dabar prisideda tylos poreikis ir dvejopi, vieni kitus papildantys jausmai: troškimas jums iš visos širdies padėkoti ir supratimas mano žmoniško silpnumo manęs laukiančios did˛iosios u˛duotie s akivaizdoje. Visų pirma dėkingumas. Pirmiausia jaučiu pareigą dėkoti Dievui, kuris, nepaisant mano žmoniško silpnumo, mane pasirinko būti apaštalo Petro įpėdiniu ir skyrė man uždavinį vadovauti Bažnyčiai, kad ji būtų pasaulyje visos žmonių giminės vienybės sakramentas. Esame įsitikinę, kad amžinasis Ganytojas savo Šventosios Dvasios galia veda savo kaimenę ir visais laikais skiria jai savo paties išsirinktus ganytojus. Šiomis dienomis visa Dievo tauta meldėsi už naują Popiežių ir mane ypatingai sujaudino pirmasis susitikimas su tikinčiaisiais Šv. Petro aikštėje: su visais, su vyskupais, kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, su jaunimu. Visiems jiems esu dėkingas už šitą dvasinį solidarumą.

Nuoširdžiai dėkoju taip pat kiekvienam iš jūsų, brangūs broliai. Popiežius Benediktas XVI čia atskirai padėkojo kardinolui Valstybės sekretoriui Angelo Sodano, kuris susitikimo pradžioje visų kardinolų vardu sveikino naują Popiežių, o taip pat kamerlengui kardinolui Eduardo Martinez Somalo, kuriam teko ypatingas vaidmuo pereinamuoju laikotarpiu nuo Jono Pauliaus II mirties iki naujojo Popie ž iaus i š rinkimo. Benedikt as XVI padėkojo visiems kardinolams buvusiems Romoje, o taip pat ir tiems, kurie dėl senyvo amžiaus ar blogos sveikatos negalėjo asmeniškai atvykti į Romą, bet dvasia buvo solidarūs su Romoje susirinkusia kardinolų kolegija.

Galiausiai popiežius Benediktas XVI prisiminė savo pirmtakus – palaimintąjį Joną XXIII, Dievo Tarnus Paulių VI ir Joną Paulių I, bet ypatingai Joną Paulių II, kurio liudijimas pastarosiomis dienomis labiau negu bet kada visus įkvėpė ir palaikė.

Brangieji broliai,- sakė Popiežius kardinolams,- dabar grįšime kiekvienas prie savo įprastinių darbų, bet mus vienys tas pats tikėjimas ir ta pati Viešpaties meilė, bešvenčiant Eucharistiją ir vykdant mūsų kasdienę apaštalinę tarnystę. Jūsų dvasinis artumas, jūsų patarimai ir bendradarbiavimas bus man dovana, už kurią būsiu visada dėkingas, bus man paskata nuolankiai ir ištikimai vykdyti man skirtą misiją.All the contents on this site are copyrighted ©.