2005-04-20 15:26:05

Popiežiaus Benedikto XVI biografija


Popiežius Benediktas XVI-sis - Joseph Ratzinger – greta savo , kaip jis pats pažymėjo, garbingojo pirmtako, didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II, pastaruosius du dešimtmečius buvo viena iš svarbiausių asmenybių Romos kurijoje ir visuotinėje Bažnyčioje, ne vien kaip ilgametis Tikėjimo Mokslo kongregacijos Prefektas, tapęs Kardinolų Kolegijos Vicedekanu, paskui Dekanu, bet ir kaip pasaulinio garso teologas ir skaitlingų veikalų autorius. Naujasis popiežius yra vokietis, gimęs 1927 m. balandžio 16 d., Bavarijoje, Pietų Vokietijoje, Marktl am Inn miestelyje, Passau vyskupijoje, netoli Austrijos. Joseph Ratzinger yra kilęs iš neturtingos, bet giliai religingos Maria ir Joseph Ratzinger šeimos, kurioje augo kartu su broliu Georg, su kuriuo tą pačią dieną gavo kunigystės šventimus ir su seserimi Maria, kuri mirė Romoje 1991 metais. Paauglystės metus Joseph Ratzingeris praleido Traunšteine. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui tarnavo vokiečių priešlėktuvinės gynybos dalinyje. Inkardinuotas Müncheno ir Freisingo arkivyskupijoje, Joseph Ratzinger gavo kunigystės šventimus iš Müncheno kardinolo Michael von Faulhaber rankų ir Viešpaties vynuogyne darbuotis pradėjo 1951 m. birželio 29 d. Baigęs mokslus Münchene apgynė doktoratą 1953 metais apie Dievo tautą ir Dievo namus pagal šv. Augustino mokymą apie Bažnyčią, o po keturių metų tapo docentu apgynęs mokslinį darbą apie šv. Bonaventūros istorijos teologiją. Netrukus paskirtas laisvu docentu dėstė Müncheno universitete ir Freisingo aukštojoje mokykloje, po to dėstė dogmatiką kituose Vokietijos universitetuose Bonoje (1959-1963), Miunsteryje (1963-1966), Tiubingene (1966-1969), ir Regensburge, kur tapo universiteto Vicepirmininku. Vatikano II susirinkime kun. prof. Joseph Ratzinger 1962 metais buvo Kelno kardinolo Frings patarėjas, o susirinkimui baigiant darbus buvo paskirtas oficialiu Susirinkimo teologu – peritus. Šiame intensyviame akademinės veiklos laikotarpyje Joseph Ratzinger paskelbė daug svarbių teologijos veikalų, tarp kurių paminėtina “Įvadas į krikščionybę” bei “Dogma ir apreiškimas”. Labai plačiai nuskambėjo Ratzingerio paskaita Bavarijos katalikų akademijoje tema “Kodėl vis dar esu Bažnyčioje”, kurioje tvirtino, jog įmanoma būti krikščioniu tik Bažnyčioje, o ne esant šalia Jos. Po kardinolo Julius Diopfner mirties, Popiežius Paulius VI-sis kun. Joseph Ratzinger paskyrė Müncheno ir Freisingo arkivyskupu. 1977 m. kovo 25 d. Joseph Ratzinger buvo konsekruotas vyskupu Müncheno katedroje 1977 m. gegužės 28 d., o nepraėjus mėnesiui, buvo Popiežiaus Pauliaus VI pakeltas kardinolu, 1977 m. birželio 27 d. Ganytojo pareigas Bavarijos sostinės sielovadoje Joseph Ratzinger ėjo neilgai, nes 1981 m. lapkričio 25 d. buvo Jono Pauliaus II pakviestas į Romą ir paskirtas Tikėjimo Mokslo kongregacijos Prefektu. Romoje kardinolas nenutraukė akademinės veiklos. Toliau skaitė paskaitas, konferencijas, tęsė leidybinę veiklą teologijos klausimais apie liturgiją ir šių laikų visuomenės gyvenimą. Kardinolas Ratzinger, kaip vienos iš svarbiausių Romos kurijos dikasterijų vadovų, buvo žinomas kaip labai artimas ir ištikimas popiežiaus Jono Pauliaus II bendradarbis. Šalia pagrindinių Prefekto pareigų ginti Bažnyčios tikėjimo mokslo grynumą, Joseph Ratzinger Popiežiaus pavedimu šešerius metus (1986-1992) vadovavo komisijai, parengusiai naująjį Katalikų Bažnyčios katekizmą. Romoje kardinolas Ratzinger du dešimtmečius vadovavo kitoms svarbioms šv. Sosto įstaigoms, buvo Popiežiškosios Biblinės komisijos ir Popiežiškosios tarptautinės teologinės komisijų pirmininkas. Ilgainiui kardinolas Joseph Ratzinger tapo vienu iš vyriausių Popiežiaus bendradarbių ir buvo popiežius Jono Pauliaus II paskirtas vyskupų titolo kardinolu Suburbikarinėje Velletri-Segni vyskupijoje. Išrinktas Kardinolų kolegijos vicedekanu 1993 metais. Buvo išrinktas Kardinolų kolegijos Dekanu 2002 m. lapkričio 30 d ir paskirtas Ostijos Suburbikarinės vyskupijos tituliniu vyskupu. Joseph Ratzinger buvo išrinktas popiežiumi 2005 m. balandžio 19 d. ir pasivadino Benediktu XVI-ju. Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystęBenediktas XVI-sis pradės šį sekmadienį, t.y. penktąjį Velykų sekmadienį, balandžio 24 dieną. Iškilmingos Pontifikato inauguracinės šv. Mišios įvyks šv. Petro aikštėje, 10 valandą.All the contents on this site are copyrighted ©.