2005-04-13 19:03:03

Devintoji kardinolų generalinė kongregacija.


Kardinolų kolegija ruošiasi naują Popiežių rinksiančiai konklavai, kuri prasidės ateinančios savaitės pirmadienį, balandžio 18 diena: ryt ą bus aukojamos Mišios Pro Eligendo Papa – Už renkamą Popiežių, o pavakare balsavimo teisę turintys, tai yra aštuoniasdešimties metų dar nesulaukę kardinolai užsidarys konklavoje, iš kurios neišeis tol, kol nebus išrinktas Jono Pauliaus II įpėdinis. Po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties prasidėjusios kiekvieną šiokiadienį vykstančios Kardinolų kolegijos generalinės kongregacijos iš pradžių daugiausia dėmesio skyrė įvairiems organizaciniams klausimams, liečiantiems tiek Popiežiaus laidotuves , tiek Bažnyčios institucijų funkcionavimą sosto vakavimo laikotarpiu. Dabar, po Popiežiaus laidotuvių, vis daugiau dėmesio skiriama Bažnyčios vizijai ir naujojo Popiežiaus laukiantiems uždaviniams. Žinoma, kas kalbama už uždarų durų vykstančiuose kardinolų posėdžiuose, išorėje nieks nežino, tačiau po kiekvieno tokio susitikimo paskelbiami oficialūs pranešimai.

Šį trečiadienį įvyko Devintoji kardinolų kolegijos generalinė kongregacija. Po jos paskelbtame trumpame oficialiame pranešime informuojama, kad dalyvavo 140 kardinolų, kad buvo kalbama apie kai kuriuos apa š tali š kosios konstitucijos „Universi Dominici Gregis“ ketvirtojo skyria us straipsnius, liečiančius Romos Kurijos dikasterijų įgaliojimas s osto vakavimo laikotarpiu ir galiausiai lakoni š kai pridurta , jog kardinolai ir toliau keitėsi nuomonėmis apie dabartinę situaciją Bažnyčioje ir pasaulyje.

Trečiadienio rytą taip pat įvyko Kardinolų kolegijos susitikimas su Vatikane akredituotais ambasadoriais. Ambasadoriai dalyvavo ir Popiežiaus laidotuvėse, ir kai kuriose laidotuvių devindienio pamaldose, tačiau lig šiol dar nebuvo buvę nė vieno oficialaus laikinai Bažnyčią valdančios Kardinolų kolegijos susitikimo su diplomatiniu korpusu.

Diplomatų vardu užuojautą Kardinolų kolegijai dėl popiežiaus Jono Pauliaus II mirties pareiškė prie Šventojo Sosto akredituoto diplomatinio korpuso dekanas San Marino Respublikos ambasadorius Giovanni Galassi. Kardinolų vardu kalbėjo kolegijos dekanas kardinolas Joseph Ratzinger. Ir ambasadoriaus, ir kardinolo kalbose daugiausia dėmesio skirta per visą pasaulį skambėjusia m popie˛iaus Jono Pauliaus II taikos ir solidarumo skelbimui.

Kaip nuspręsta ankstesnėse Kardinolų kolegijos generalinėse kongregacijose, ketvirtadienį Popiežiaus namų pamokslininkas kapucinas tėvas Raniero Cantalamessa sakys pamokslą būsimą Popiežių rinksiantiems kardinolams. Tai bus maldos ir meditacijos valandėlė, kurios metu pamokslininkas primins kardinolams jų atsakomybę ir jų uždavinio išrinkti naują visuotinį Ganytoją rimtumą. Prasidedant konklavai, pirmadienį, balandžio 18 dieną, kitą panašų pamokslą sakys čekų tautybės kardinolas Tomaš Špidlik. Jis pats konklavoje nedalyvaus, nes yra jau vyresnis negu 80 metų.

Šiomis dienomis kiekvieną dieną taip pat vyksta Popiežiaus laidotuvių devindienio pamaldos. Kaip nurodyta apaštališkoje konstitucijoje „Universi Dominici Gregis“, gedulingos pamaldos už mirusį Popiežių vyksta devynias dienas. Pirmoji devindienio diena yra pati laidotuvių diena ir po jos dar aštuonios dienos iš eilės.

Tre čiadienį Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos šeštosios devindienio Mišios. Joms vadovavo Vatikano Valstybės pasekretoris arkivyskupas Leonardo Sandri.All the contents on this site are copyrighted ©.