2005-02-22 09:53:23

Nebojte sa médií!


Vatikán: V pondelok bol v tlačovom stredisku Svätej stolice predstavený nový dokument - Apoštolský list Jána Pavla II. osobám zodpovedným v masovokomunikačných prostriedkoch.

Dokument má názov: „Rýchly rozvoj“ a je ďalším príspevkom k 40. výročiu koncilového dokumentu Inter Mirifica, ktorý hovorí práve o médiách.

Dokument predstavil arcibiskup John Foley, predseda Pápežskej rady pre masovokomunikačné prostriedky, spoločne so svojimi najbližšími spolupracovníkmi, biskupom Renatom Boccardom a Angelom Scelzom.

„Cirkev nie je len vyzvaná, aby používala masmédiá ako prostriedok k šíreniu evanjelia - píše v liste Ján Pavol II. - ale aby dnes, viac ako inokedy, včlenila posolstvo spásy do novej kultúry, ktoré vytvárajú a rozširujú mocné prostriedky masovej komunikácie.

Cirkev cíti, že používanie techník a technológií v súčasnej komunikácii je integrálnou súčasťou jej misie v treťom tisícročí.

Výzvy pre novú evanjelizáciu sú mnohé. Už v encyklike Redemptoris missio - Poslanie Vykupiteľa, som zdôraznil, že prvý areopág moderných čias je svet komunikácie, ktorý je schopný zjednotiť ľudstvo, ako sa dnes hovorí v „globálnej dedine“.

Prostriedky masovej komunikácie dosiahli takú veľkú dôležitosť, že pre mnohých sú základným ukazovateľom, ktorým sa riadia v osobnom, rodinnom i spoločenskom správaní.

Ide tu o zložitý problém, lebo takáto kultúra, vychádza viac zo samotného spôsobu nových metód, techník a jazyka komunikácie, než z obsahu.

Aj svet médií, - píše ďalej Svätý Otec v Apoštolskom liste, - potrebuje byť vykúpený Kristom.

Dejiny spásy nám hovoria a dokumentujú komunikáciu Boha s človekom, ktorá používa rozličné formy a prostriedky. Človek bol stvorený na obraz a podobu Božiu, aby prijal Božie zjavenia a nadviazal s ním dialóg lásky.

V Slove, ktoré sa stalo telom, tento fenomén komunikácie dosiahol svoje spásonosné maximum, a tak človek v Duchu Svätom dostal schopnosť prijať spásu, ohlasovať ju a svedčiť o nej svojim bratom a sestrám.

V prostriedkoch masovej komunikácie Cirkev nachádza vzácny nástroj pre šírenie evanjelia a náboženských hodnôt, aby šírila dialóg a ekumenickú i medzináboženskú spoluprácu, ale aj aby bránila pevné princípy, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre budovanie spoločnosti, ktorá má v úcte dôstojnosť ľudskej osoby a sleduje spoločné dobro.

Súčasný stav a fenomén masovokomunikačných prostriedkov pobáda Cirkev k istej pastoračnej a kultúrnej revízii, aby bola v stave primerane čeliť epochálnym zmenám, v ktorých žijeme.

Keď myslíme napríklad na internet, vidíme, že je nielen zdrojom informácií, ale že prispel aj k vzájomnej komunikácii medzi ľuďmi. Mnohí kresťania využívajú jeho veľké možnosti na evanjelizáciu, v oblasti výchovy, ako aj v administrácii a pri riadení spoločenstiev.

Okrem internetu však treba používať aj ďalšie nové médiá, ako aj tie dávno tradične ako noviny, časopisy a publikácie rozličného druhu, tiež katolícke r ádiá a televízne stanice. Toto všetko je veľmi užitočné v komplexnej panoráme komunikácie v Cirkvi.

Cirkev, vzhľadom na svoje spásonosné posolstvo, ktoré dostala od Pána, je aj učiteľkou ľudstva a cíti, že musí priniesť svoj vlastný príspevok, aby ľudia mohli lepšie pochopiť ciele a zodpovednosť, ktoré súvisia so súčasným vývojom prostriedkov masovej komunikácie.

Práve preto, že vplývajú na svedomie jednotlivcov, že formujú ich mentalitu a určujú pohľad na dianie vo svete, treba veľmi silne a jasne zdôrazniť, že masmédiá sú bohatstvom, ktoré treba chrániť a podporovať.

Je nevyhnutné, aby aj oni sa stali súčasťou celku práv a povinnosti, tak z hľadiska formácie a etickej zodpovednosti, ako aj vzhľadom na zákony a kompetencie inštitúcií.

Svätý Pavol má pre všetkých, čo žijú a pracujú vo svete masmédií jasné posolstvo: „Odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi. Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“

V závere dnes predstaveného apoštolského listu „Rýchly rozvoj“ pápež Ján Pavol II. všetkým pracovníkom v oblasti spoločenskej komunikácie zdôraznil slová, ktorými začal svoj pontifikát: Nebojte sa! Nebojte sa nových technológií.“

Patria medzi pozoruhodné veci, ktoré Boh nám dal k dispozícií, aby sme ich objavili, používali a skrze nich poznávali pravdu. Pravdu o nás, ktorí sme jeho deťmi a dedičmi jeho večného kráľovstva, pravdu o našej dôstojnosti, a o našom poslednom cieli. Ježiš nás uisťuje: Nebojte sa, ja som premohol svet!

Ohlasujte posolstvo spásy, vďaky a Kristovej lásky a neustále udržujte vždy živú v tomto pominuteľnom svete večnú perspektívu neba, ktorú však nijaký prostriedok komunikácie nemôže priamo dosiahnuť: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." (1 Kor 2,9).

Nech nám pomáha Panna Mária, aby sme všetkými prostriedkami ohlasovali krásu a radosť zo života v Kristovi, našom Spasiteľovi“.All the contents on this site are copyrighted ©.