2005-02-21 18:00:14

Popiežiaus apaštalinis laiškas apie socialinės komunikacijos priemones.


Popiežiškosios socialinės komunikacijos asamblėjos atidarymo proga Jonas Paulius II paskelbė a paštalinį laišką, pavadintą „Sparti pažanga“, kuris pirmadienio rytą Vatikano spaudos salėje buvo pristatytas Vatikane akredituotiems tarptautinės žiniasklaidos atstovams.

Popie ž iaus apa š taliniame lai š ke kalbama apie mūsų laikais konstatuojamą sparčią komunikacijos technologijų pažangą. Šiuo laišku Popiežius visų pirma kreipiasi į dabartinės naujo sios komunikacijos ir žiniasklaidos darbuotojus, į atsakinguosius už dabartinį socialinės komunikacijos pasaulį , katalikus ir visus geros valios ž mones.

Pradžioje Popiežius primena jau daugiau kaip prieš keturis dešimtmečius paskelbtą Vatikano II Susirinkimo dokumentą „Inter mirifica“ apie Bažnyčios ir socialinės komunikacijos ryšius. Anuomet Susirinkimas kalbėjo apie socialinės komunikacijos priemonių teikiamas nuostabias galimybes evangelizuoti pasaulį ir tuo pat metu skleisti krikščioniškas vertybes visose plačiose žiniasklaidos sferos. Uždavinys ir šiandien išlieka tas pats, tačiau per pastaruosius keturis dešimtmečius ir ypač dabar, mūsų laikais, labai sparčiai išaugo techninės galimybės, atsirado naujos, dinamiškos komunikacijos priemonės, nuo kurių pažangos Bažnyčia negali atsilikti. Sparti naujų komunikacijos priemonių pažanga privalo visų pirma mobilizuoti Bažnyčios ganytojus, kad jie tinkamai įvertintų ir kuo plačiau panaudotų šiandien prieš juos ir prieš visą Bažnyčią atsivėrusius naujus Kristaus skelbimo kanalus. Sparti komunikacijos priemonių pažanga Bažnyčia i svarbi ne tik dėl teikiamų naujų evangelizavimo galimybių . Tai kartu naujos galimy bės krikščioniškas vertybes integruoti į naują kultūrą, kurią komunikacijos priemonių pažanga kuri a ir platina. Komunikacijai gresia ideologijų, pelno siekimo ir tarnavimo valdžios interesams pavojai. Komunikacijai taip pat gresia vertybinis sterilumas, prasmės stoka, tarnavimas laikinoms madoms ir nevertingiems dalykams. Žinant šiuos pavojus, Bažnyčia kviečia visus atsakinguosius u ž šiuolaikinę žiniasklaidą ir masinę komunikaciją bendromis pastangomis ginti informacijos skelbimo sferas nuo destruktyvumo ir nevaisingumo.

Bažnyčia, pašaukta skelbti išganymo naujieną, kartu turi pareigą būti ir autentiško humanizmo mokytoja. Vykdydama šią savo misiją, ji jaučia pareigą priminti dabartinio pasaulio gyventojams, kad socialinės komunikacijos priemonės yra visos žmonijos turtas, kuriuo visiems reikia rūpintis, ir už kurį visi privalome būti atsakingi.

Iš krikščioniškos perspektyvos vertinant sparčią komunikacijos priemonių pažangą, šias priemones pagrįstai galima ir reikia vadinti nuostabiais dalykais, kuriuos Dievas šiandien mums duoda, kad mes juos atrastume, deramai įvertintume jų teikiamas galimybes ir kad naudodami šias sparčiai besivystančias priemones skelbtume tiesą apie žmogaus asmens orumą ir pašaukimą būti Dievo vaik u ir jo Karalystės paveldėtoj u.All the contents on this site are copyrighted ©.