2005-02-11 13:25:18

Vysk. Rimantas Norvila aplankė Vilkaviškio gydymo įstaigas


Pasaulinės ligonių dienos proga Vilkaviškio miesto ( Vilkaviškio vyskupija) gydymo įstaigas aplankė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Ganytoją lydėjo Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis. Vizito diena sutapo su Katalikų Bažnyčios kalendoriuje švenčiama Pelenų diena. Pirmoji prasidedančios šių metų Gavėnios diena buvo puiki proga ganytojui pasidalinti savo tikėjimo įžvalgomis su medikais bei ligoniais, sužadinant jiems viltį ir norą plačiau pamąstyti apie žmogaus darną su savimi pačiu, jį supančiu pasauliu bei Viešpačiu, apie maldos praktiką ir galią kasdieniniame gyvenime.


Pirmiausia vyskupas užsuko į Palaikomosios slaugos ligoninės skyrių, kurio pastogė šiuo metu tapo šiltais namais per 40 garbaus amžiaus vyrų ir moterų. Įvairių negalių ir ligų prispausti arba netekusieji artimųjų globos rajono Savivaldybės sprendimu jie čia gali per kalendorinius metus praleisti keturis mėnesius nemokamai maitinami, gydomi ir slaugomi. Čia jiems sudarytos jaukios sąlygos. Ligoninė vasario pradžioje nupirko ir kiekvienoje palatoje patogioje vietoje įtaisė televizorių taip, kad ir nesikeliantieji galėtų stebėti programas.

Svečių jau laukė personalas ir sveikesnieji ligoniai. Vyr. gydytojos Stanislovos Einikienės lydimi vyskupas ir prelatas aplankė visų palatų gyventojus. Vyskupas juos kiekvieną atskirai kalbino, laimino ir ypač guodė visiškos negalios prikaustytus ligos patale. Atminimui kiekvienam vyskupas paliko po paveikslėlį su Marijos atvaizdu, dekanas – po parapijos kalendorėlį, skirtą Eucharistijos metams. Kad svečių čia su jauduliu laukė visas personalas išdavė visų ligonių vienodai švarutėlė pervilkta patalynė, išpuoselėtos patalpos, palatose užžiebtos žvakės, bet labiausiai- ligonių spinduliuojančios akys. Buvo aplankytas ir kitas šios ligoninės skyrius įsikūręs Ligoninėje. Pažintis su pačia Vilkaviškio ligonine, kurioje gydoma per pusantro šimto ligonių, prasidėjo nuo administracinio pastato. Čia svečius sutiko vyr. gydytojas Romualdas Sveikata, pavaduotojas gydomajam darbui Petras Vaitiekūnas ir pavaduotoja slaugai Roberta Suprikienė. Administracijos atstovai ganytoją supažindino su Ligoninės istorija, dabartine situacija. Po to ganytojas aplankė visų skyrių palatose besigydančius ligonius, palinkėdamas jiems ramybės, dvasios stiprybės, laimino ir paliko po paveikslėlį. Lankymą pradėjo nuo mažiausių -Vaikų ligų skyriaus ligoniukų, kurie savo gyvenime nebuvo matę vyskupo. Toliau užsuko į sunkiausius skyrius- Reanimacijos, Traumatologijos, Chirurgijos ir kt.

Vidurdienį pilnutėlejė Ligoninės salėje, dalyvaujant medikams ir ligoniams, vyskupas aukojo šv. Mišias, pašventintais pelenais pabarstė mišių dalyvių galvas, kviesdamas pamąstyti apie žemiškojo gyvenimo trapumą. Mišiose giedojo Katedros choro grupė, dalyvavo parapijos Marijos legiono narės, kurios nuolatos pasirūpina šioje ligoninėje besigydančių žmonių dvasiniais reikalais. Ir šių mišių metu Komuniją į palatas silpniesiems ligoniams nunešė išpažinčių klausęs parapijos vikaras Nerijus Žvirblys.
Po šv. Mišių vyskupas atskirai dar kalbėjosi su Ligoninės medikais, po pietų susitiko su Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojais, slaugytojomis, kaimų medicinos punktų felčerėmis.

Pamoksle ir pokalbiuose ganytojas minėjo, jog laikmečio audringi pasikeitimai sukėlė žmonėse sumaištį, atsirado daug nepasitikėjimo, nusivylimo, nusiminimo, o ekonominiai ir socialiniai reikalai iškeliami virš dvasinių, - visa tai daro tarpusavio santykius dar sudėtingesnius. Šiandieniniuose sunkumuose žmogus vis tiek nori atrasti kažką dvasingo, bandydamas atmesti nusistovėjusias tikėjimo tradicijas. Vyskupas pasidalino mintimis apie dvasininko ir mediko atsakomybę, gydant , slaugant ligonius, atkreipė dėmesį, kiek šviesios vilties ir stiprybės gali suteikti tikėjimas ligoniui, o slaugytojui galių atliekant savo darbą. Kvietė ir ragino, dalindamasis savosios tarnystės ir dvasinės praktikos patirtimi bei įžvalgomis, Gavėnios laikotarpiu giliau apmąstyti ir skvarbiau bei reikliau pažvelgti į savo vidų. Tik nusistačius vertybių prioritetus ir priartėjus prie Viešpaties, vienybėje su Kristumi, su malda savo gyvenimą galima padaryti daug prasmingesniu.

Ganytojas Rimantas Norvila medikams dar papasakojo apie Vilkaviškio vyskupijos struktūrą, apie atliekamus darbus, savo tarnystę, kurią čia pradėjo lygiai prieš trejus metus, po ingreso iškilmių Vilkaviškio katedroje. Ganytojas dar pasidalijo mintimis apie vyskupijos ir visų žmonių dvasingumą, kiekvieno mūsų įgimtą religingumą, kuris paprastai labiau išryškėja vyresnio amžiaus žmonių gyvenimuose arba užklupus kokiam netikėtam likimo išbandymui. Gavėnios laiku kvietė patirti vidinės ramybės malonę, išgyventi susitaikymo jausmą, kuriuos paprastai padeda susikurti kasdieninė malda, vienybė su Kristumi. (Birutė Nėnėnienė, Vilkaviškis)All the contents on this site are copyrighted ©.