2005-02-11 16:38:32

Laterano sutarčių 76-osios metinės.


V asario 11-ąją, sukako 76 metai nuo Laterano sutarčių pasirašymo, kuriuo buvo užbaigtas kelis dešimtmečius trukęs Italijos valstybės ir Šv. Sosto nesusipratimų laikotarpis, prasidėjęs po to, kai besivienijan ti Italija užėmė Romos miestą ir panaikino bažnytinę valstybę.

Devynioliktojo amžiaus antroje pusėje Bažnyčiai vadovavęs energingas Popiežius Pijus IX nesusitaikė su bažnytinės valstybės panaikinimu. Italams užėmus Romą, Popiežiaus valdžios kabinetas ir bažnytinės institucijos persikėlė į kitoje Tiberio upės pusėje esantį Vatikano bazilikos ir rūmų kompleksą, o Popiežius pasiskelbė esąs italų įkaitas, įkalintas Vatikane. Visą pontifikatą tarp Vatikano mūrų praleido ir jo įpėdiniai – Pijus X, Leonas XIII, Benediktas XV. Tik Pop iežiumi išrinkus kardinolą Achille Ratti, kuris pasirinko Pijaus XI vardą, padėtis ėmė keistis. Po keletą mėtų trukusių, iš pradžių slaptų, o vėliau oficialių derybų, 1929 metų vasario 11 dieną Romos vyskupijos kurijos rūmuose Laterane buvo pasirašyt os dvišalius Ital ijos ir Šv. Sosto santykius normalizavusios sutartys ir kartu konkordatas dėl Bažnyčios padėties Italijoje. Popie ž iaus Pijaus XI vardu sutartis pasirašė tuometinis Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Gasparri, Italijos karaliaus Viktoro Emanuelio vardu – Italijos vyriausybės premjeras Benito Mussolini. Pagrind in e sutartimi Popiežius atsisakė pretenzijų į žemes, kurios iki Italijos suvienijimo priklausė bažnytinei valstybei. Italija pripažino ekstrateritorialumo statusą Vatikanui, kuris nuo to laiko oficialiai vadinamas Vatikano Miesto valstybe. Buvo taip pat užmegzti dvišaliai diplomatiniai santykiai. Pasirašyta diplomatinė konvencija, pagal kurią prie Šv. Sosto akredituotiems diplomatams Italijos valstybė pripažįsta neliečiamumą ir visas diplomatines privilegijas. Buvo taip pat pasirašyta finansinė konvencija , kuria nustatyta, jog Vatikano valiutinis vienetas bus Italijos lira, tačiau Vatikanas turės teisę kalti monetas su Popiežiaus herbu ir atvaizdu. Šiandien kalamos Euro monetos su Popiežiaus atvaizdu. 1929 metų vasario 11- oji buvo taip pat pasirašytas konkorda tas dėl Italijos Bažnyčios padėties, kuris galioja iki šiandien, su tam tikromis pataisomis įvestomis 1984 metais.

Nuo Laterano sutarčių pasirašymo Vasario 11-oji kasmet Vatikane minima kaip viena iš dviejų pagrindinių valstybinių švenčių . (Pagrindinė šventė yra Popiežiaus išrinkimo metinės). Vasario 11-ąją minime įvykį, kuriuo iš esmės pasikeitė nemaža dalis išorinių Šv. Sosto bruožų. Kai Pijus IX neteko savo žemių ir pasaulietinės valdžios, jam tai atrodė kaip didelis praradimas. Dabar, iš laiko perspektyvos pažiūrėjus į anuos įvykius galima ramiai tvirtinti, kad Bažnyčiai žemių ir valstybinio valdymo tikrai nereikia, kad jos misija kitokia. O likęs suverenios teritorijos lopinėlis, Vatikanas, puikiai atlieka savo funkciją būti Popiežiaus suverenumą žyminčiu simboliu.All the contents on this site are copyrighted ©.