2004-10-22 08:51:32

J án Pavol II. prostredníctvom telemostu hovoril ku kňazom zídeným na Malte


Vatikán:Prostredníctvom telemostu sa Svätý otec dnes predpoludnímprihovoril  účastníkom medzinárodného stretnutia kňazov, ktoré od pondelka do soboty prebieha na Malte.„Pán vás pozýva, aby ste boli jeho apoštolmi predovšetkým svätosťou svojho života. Je vašou úlohou – uviedol – abysa na každom mieste sa ozývala sila slova pravdy Evanjelia, ktorá jediná dokáže od základu zmeniť srdce človeka a priniesť mu pokoj.

Drahí kňazi, ak sa podobne ako apoštol Pavol dokážete nadchnúť Kristom, aj vy budete vstave na cestách sveta ohlasovať nekonečné milosrdenstvo nebeského Otca, ktorý chce, aby všetci ľudia boli zachránení a dospeli k poznaniu pravdy. Tak sa stanete vierohodnými učiteľmi evanjeliovéhoživota a prorokmi nádeje. V nestálom a rozdelenom svete, poznačenom násilím a konfliktmi, sú ľudia, ktorí si kladú otázku, či je ešte možné hovoriť o nádeji. A práve v tomto okamihu je nevyhnutné s odvahou hovoriť o pravej a skutočnej nádeji človeka, ktorou je Kristus Pán“.

Na konci príhovoru Ján Pavol II. vyzval kňazov zhromaždených na Malte, „ aby sa vo svojej službe neustále obracali na Pannu Máriu. Ona vám pomôže predstaviť deťom a mladým, rodinám a chorým, podnikateľom a robotníkom, intelektuálom i politikom, požehnaný plod jej života, Ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Spasiteľa “.All the contents on this site are copyrighted ©.