2004-10-19 08:32:07

Začal sa Rok Eucharistie


Vatikán:Pápež Ján Pavol II. predsedal v nedeľu večer slávnostnej svätej omši vo vatikánskej bazilike. Hlavným celebrantom bol kardinál Angelo Sodano, vatikánsky štátny sekretár. Na konci svätej omše sa prítomní veriaci prostredníctvom telemostu spojili s účastníkmi slávnostnej liturgie v mexickej Guadalajare, kde sa končil 48. Medzinárodný eucharistický kongres. Po eucharistickej poklone Ján Pavol II. predniesol posolstvo k začiatku Roku Eucharistie, ktoré prinášame v plnom znení:

Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Zhromaždení tu pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou cítime v tejto chvíli veľmi intenzívne pravdu Kristovho prísľubu: On je tu s nami! Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste sa zišli v Guadalajare na slávnostnom zakončení Medzinárodného eucharistického kongresu. Osobitne pozdravujem kardinála Jozefa Tomka, môjho legáta, kardinála Juana Sandovala Iñígueza, arcibiskupa Guadalajary, pánov kardinálov arcibiskupov, biskupov, kňazov, z Mexika i z mnohých ďalších krajín.

Môj pozdrav do Guadalajary patrí všetkým veriacim nielen Mexika, ale i kresťanom v ďalších častiach sveta, ktorých spája adorácia eucharistického tajomstva.Televízne spojenie medzi Bazilikou svätého Petra ako srdca kresťanstva a Guadalajarou, miestom kongresu je akoby mostom medzi kontinentmi a robí tak z nášho stretnutia ideálnuStatio orbis, miesto, kde sa zhromažďujú veriaci z celého sveta. Jeho centrom je Ježiš sám, skutočne prítomný v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V jeho tajomstve smrti a zmŕtvychvstania sa spája nebo a zem a stretávajú sa rozličné kultúry. Kristus je náš pokoj, on z oboch urobil jedno a zbúral medzi nimi múr rozdelenia a nepriateľstva.

„Eucharistia – svetlo a život nového tisícročia“ bola téma kongresu, ktorá nás vyzvala, aby sme uvažovali nielen o samotnom eucharistickom tajomstve ale aj vzhľadom na jeho vzťah k problémom našich čias. Tajomstvo svetla! Srdce človeka, obťažené hriechom, často dezorientované a unavené, i skúšané utrpením všetkého druhu, ono potrebuje Kristovo svetlo. Svetlo potrebuje aj svet na ceste hľadania pokoja, ktorý sa zdá, že je veľmi ďaleko, teraz, na prahu tretieho tisícročia, ktoré trápi a ponižuje násilie, terorizmus a vojna.

Eucharistia je svetlo! V Božom slove, ktoré sa neustále ohlasuje, v chlebe a víne, ktoré sa stáva telom a krvou Krista, je to práve on, Pán, čo otvára myseľ a srdce a necháva sa spoznať ako Emauzským učeníkom v lámaní chleba“ (por. Lk 24,25). V tomto úkone opäť prežívame obetu kríža a zakusujeme nekonečnú lásku Boha a cítime sa tiež povolaní šíriť svetlo Kristovo medzi mužmi a ženami našich čias.

Tajomstvo života! Po čom môže viac človek túžiť? A predsa nad touto univerzálnou túžbou všetkých ľudí sa zaťahujú hrozivé mraky: mraky kultúry, ktorá popiera úctu k životu v každom štádiu, mraky nezáujmu, ktoré zakrývajú nespočetné zástupy hladujúcich, mraky vedeckého výskumu, ktorý je často v službe egoizmu toho silnejšieho.

Drahí bratia a sestry, musíme cítiť povinnosť pomáhať našim núdznym bratom. Nemôžeme zatvárať naše srdcia voči ich prosbám o pomoc. A tiež nesmieme zabúdať, že nielen z chleba žije človek. (por. Mt 4,4). Potrebujeme živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (Jn 6, 51) Ježiš je tento chlieb. Živiť sa ním znamená prijať sám Boží život (por. Jn 10,10), a riadiť sa logikou lásky a zdieľania.

Chcel som, aby tento rok bol venovaný osobitne Eucharistii. Totiž, každý deň a najmä v nedeľu, v deň Kristovho zmŕtvychvstania, Cirkev žije z tohto tajomstva. Kresťanské spoločenstvo je však v tomto roku Eucharistie pozvané živšie si uvedomiť a hlbšie prežívať slávenie svätej omše, dlhšie adorovať Krista v Eucharistii a viac sa angažovať v službe blížnym. Eucharistia je prameň a prejav spoločenstva, je princípom a projektom misií. (por.Mane nobiscum Domine, kap. III. a IV.).Nech kresťanské spoločenstvo žije z tohto tajomstva v nasledovaní Panny Márie, ženy Eucharistie a nech posilnené Chlebom večného života sa stáva sprítomnením svetla a života, kvasom evanjelizácie a solidarity.

Zostaň s nami, Pane! Tak ako dvaja učeníci evanjelia aj my ťa Pane Ježišu prosíme, zostaň s nami.Ty, náš sprievodca, odborník na našecesty a znalec nášho srdca, nenechaj nás ako väzňov v tieňoch večera. Posilni nás v únave, odpusť nám naše hriechy a veď naše kroky na ceste dobra. Požehnaj deti, mladých, starých, rodiny a najmä chorých. Požehnaj kňazov a Bohu zasvätené osoby. Požehnaj celé ľudstvo.

V Eucharistii si sa stal „liekom nesmrteľnosti“. Daj nám, aby sme prežívali plný život, aby sme kráčali na tejto zemi ako pútnici v dôvere a radosti a stále hľadeli na teba ako na svoj večný cieľ. Zostaň s nami, Pane! Amen.

Po príhovore Ján Pavol II. ešte dodal:

S radosťou oznamujem, že budúci Medzinárodný eucharistický kongres sa bude konať v roku 2008 v kanadskom Quebecu. Nech táto udalosť prispeje k tomu, aby veriaci prežívali prítomný Rok Eucharistie ešte intenzívnejšie.All the contents on this site are copyrighted ©.