2004-10-12 08:56:14

Pastiersky list slovenských biskupov


Slovensko:V nedeľu, 3. októbra sa pri svätých omšiach vo všetkých kostoloch v Slovenskej republike čítal pastiersky list našich biskupov o Cirkvi a jej apoštoláte. Biskupi v ňom okrem iného napísali:

„V živote našej spoločnosti je veľa oblastí, v ktorých treba sprítomňovať ducha a hodnoty evanjelia. Avšak my Vaši biskupi spolu s kňazmi a diakonmi, nemáme do mnohých občianskych prostredí prístup. Preto vidíme potrebu svedectva kresťanského života Vás, ktorí v týchto prostrediach žijete, študujete a pracujete. Sú to široké polia spoločenského a hospodárskeho života, kultúry a masmédií, práva a medicíny, utvárania verejnej mienky, oblasť výchovy a vzdelávania, rodinnej a sociálnej politiky a mohli by sme pokračovať ďalej. (...) Čoraz viac si uvedomujeme dôležitosť apoštolátu laikov v Cirkvi na Slovensku. Bez vašej angažovanosti v duchu Druhého vatikánskeho koncilu si len ťažko vieme predstaviť novú evanjelizáciu Slovenska.

Druhý vatikánsky koncil sa snažil čítať znamenia čias. Dnešným znamením čias - súvisiacim sBožím plánom a s očakávaniami sveta - je výzva: urobiť z Cirkvi domov a školu spoločenstva. Spiritualita spoločenstva nás vedie k vzájomnej dôvere a komunikácii v Cirkvi, čo si, pravda, vyžaduje otvorenosť a spoluprácu aj medzi kňazmi a laikmi. Katolícki laici sú obrovským potenciálom, ktorý je potrebné prebudiť do plnej aktivity v Cirkvi i mimo nej.

Aktívne zapojenie laikov v prostredí Cirkvi si zvlášť vyžaduje evanjelizačná a katechetická práca s deťmi a s mládežou, pastorácia rodín, sociálno–charitatívna a mediálna činnosť. V týchto oblastiach je súčinnosť laikov nenahraditeľná, preto by mala byť aj náležite ocenená.Isteže, apoštolská angažovanosť si vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu kňazov a laikov, ktorá žiaľ, môže prinášať problémy aj konflikty. Avšak v súčasných pomeroch je to podmienka dôveryhodnosti Cirkvi.

Vďaka Bohu máme okolo seba veľa príkladov účinnej spolupráce medzi rôznymi povolaniami v Cirkvi. Chceme vysloviť poďakovanie a povzbudenie všetkým kňazom, rehoľníkom i laikom, aby sa naďalej vytrvalo angažovali v apoštolskom poslaní Cirkvi. Taktiež musíme konštatovať, že v spoločenstve Cirkvi nachádzame niekedy aj pasívne, záporné, sebestačné a tvrdohlavé postoje. Je to pre nás výzva učiť sa dostatočne intenzívne komunikovať a spolupracovať a tak si osvojovať spiritualitu spoločenstva. V Cirkvi je totiž mnoho oblastí, kde môžu patrične vzdelaní a formovaní laici pomôcť kňazovi. Spolupráca laikov a kňazov nemá viesť k strate identity laika ani kňaza, ale k jej prebudeniu a posilneniu.

Potreba užšejspolupráce sa ukazuje v celkovom apoštoláte Cirkvi, ale najmä pri práci v malých spoločenstvách. V najbližšom období bude potrebné spoluprácu kňazov a laikov rozvinúť. Avšak nebude sa nám to dariť, ak nám bude chýbať vzájomné poznanie problémov a chápanie toho druhého. Pred nami stojí úloha: chápať a prijímať apoštolské aktivity laikov vo svete aj ich pastoračnú službu v Cirkvi, zintenzívniť komunikáciu a vytvoriť živé vzťahy a skutočnú spoluprácu na Božom diele.

Farnosť sa môže stať spoločenstvom spoločenstiev detí, mládeže, rodín a ďalších angažovaných skupín veriacich. Ako pastoračné priority potrebujeme zvýrazniť rodiny a rôznorodé malé spoločenstvá. Lebo to sú prostredia, kde sa formujú ľudsky i duchovne zrelí ľudia, schopní vydávať osobné svedectvo o svojej viere v Boha. Na túto formáciu je však potrebné nadviazať prostredníctvom duchovných i vzdelávacích formačných podujatí pre kňazov, ako aj pre laikov.

Zvlášť dôležitou sa ukazuje formácia a vedenie malých spoločenstiev animátormi, ktorí spolupracujú s kňazom pri plánovaní aktivít na rozvoj života farnosti. Pritom spoločné slávenie Eucharistie ostáva prameňom a vrcholom ich kresťanského života. Niektoré laické hnutia a združenia už niekoľko desiatok rokov pôsobia na Slovensku práve prostredníctvom malých spoločenstiev, ktoré veľmi účinne pomáhajú duchovnému dozrievaniu svojich členov zvlášť cez prehĺbenie osobnej modlitby, cez osobnejšie prijatie Božieho slova a povzbudzovanie do horlivého apoštolského svedectva.

Modlitbové, biblické a iné maléspoločenstvá laikov rôznych stavov posilňujú evanjelizačné svedectvo Cirkvi v konkrétnej farnosti. Spolu s činnosťou funkčnej pastoračnej rady vytvárajú predpoklady na rozvinutý život farnosti. Veľmi odporúčame využiť prirodzené možnosti na vznik malých spoločenstiev: detských po prvom svätom prijímaní alebo mládežníckych po birmovke. Okrem toho treba podporovať vzájomnú pomoc pri zvládaní rodinných problémov a výchovy detí v rodinných spoločenstvách. Treba však pripomenúť, že kresťanské svedectvo veriacich laikov očakáva predovšetkým - rodina, pracovný či školský kolektív, okruh priateľov, príbuzných a známych. Práve v tomto prostredí je dôležité svedčiť o Kristovom evanjeliu usporiadaným rodinným životom, poctivou prácou či štúdiom, občianskou statočnosťou. Zodpovednosť za apoštolské svedectvo vyplýva z krstu, pričom je potrebné dbať na to, aby sa nestratil duchovný základ a motív apoštolátu.

Dal by Boh, aby bolo na našom Slovensku čím viac životaschopných farností, v ktorých majú ľudia odvahu, silu a lásku od Ducha Svätého byť svetlom, soľou a kvasom pretvárajúcim svoje prostredie v duchu Kristovho evanjelia a tak prehlbovať apoštolské úsilie celého spoločenstva Cirkvi.All the contents on this site are copyrighted ©.