2004-10-07 08:44:58

Príhovor Jána Pavla II. na gererálnej audiencii v stredu 6. októbra 2004


Vatikán:Na generálnej audiencii bolo prítomných vyše 13 tisíc pútnikov z 28 krajín. Témou katechézy bol 44. žalm,Kráľovná a nevesta.

Krátko pred jej začiatkom Svätý Otec požehnal novú sochu prvej svätej z Čile, Terézie od Ježiša de los Andes, ktorá bude umiestnená v jednom z vonkajších výklenkov Baziliky svätého Petra. Na malej slávnosti bol prítomný predseda Latinskoamerickej a Čílskej biskupskej konferencie kardinál Francisco Ossa, minister zahraničných vecí Čile, Igancio Walker a arcikňaz Baziliky kardinál Francesco Marchisano. Ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti slúžil o pol jedenástej v Bazilike svätého Petra kardinál štátny sekretár, Angelo Sodano.

44. žalm je veselý a radostný svadobný spev. Tento obraz svadby nám umožňuje venovať tento žalm všetkým manželom, ktorí žijú svoje manželstvo s intenzívnou vnútornou radosťou, ako znamenie „veľkého tajomstva“; ako hovorí svätý Pavol, „lásky Boha Otca k ľudstvu a Krista k Cirkvi.“ (por.Ef5,32).

Tento žalm nám však otvára aj ďalší pohľad. Na scéne je totiž hebrejský kráľ a práve preto tu následná židovská tradícia vidí symbol dávidovského Mesiáša, a kresťanská tento hymnus pretvorila v spev na počesť Ježiša Krista. Teraz našu pozornosť zameriame na osobu kráľovnej, ktorú dvorný básnik, autor žalmu (por.Ž44,2), zobrazuje s veľkou jemnosťou a citom. Odkaz na fenické mesto Týrus (por. v. 13) hovorí, že tu ide o cudziu princeznú. Výzva zabudnúť na ľud a dom otca, odkiaľ princezná musela odísť, tu dostáva preto osobitný význam.

Povolanie k manželstvu je veľkým zvratom v živote a zásadne ho mení, ako to je zrejmé už z knihy Genezis: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gen2,24) Keď kráľovná – nevesta prichádza ku kráľovi a jej svadobný sprievod prináša dary, ten je ohromený jej krásou. (por.Sal 44,12-13).Je významné vidieť, ako žalmista tu vyzdvihuje ženu: „je plná jasu“ a túto jej vznešenosť zdôrazňujú aj svadobné šaty utkané zo zlata a vyzdobené vzácnymi výšivkami. (por. vv. 14-15).

Biblia rada hovorí o kráse ako o odraze samého Boha. Aj odev môže byť symbolom vnútorného oslnivého svetla a čistoty duše.Zároveň tu myslíme aj na nádherné stranyPiesne piesní(por. kk. 4 e 7) a tiež aj na Knihu zjavenia svätého Jána, ktorá hovorí o Baránkovej svadbe, teda o Kristovi so spoločenstvom vykúpených, kde sa kladie dôraz na symbol svadobného odevu: „Nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“ (Zjv19,7-8).

Okrem nevestinej krásy žalmista vyzdvihuje aj radosť, ktorá ide zo slávnostného sprievodu panien, jej družíc, ktoré ju sprevádzajú v radosti a nadšení“ (por.Ž 44,15-16). Úprimná a hlboká radosť je vyjadrením lásky, ktorá má svoj podiel na dobreosoby, ktorú miluje z úprimného srdca.Záverečné slová nám tu naznačujú ďalšiu podstatu, ktorá spočíva v manželstve, a toje plodnosť. Hovorí sa tu totiž o „synoch a pokoleniach“ (por. vv. 17-18). Budúcnosť, a nielen nejakého rodu či dynastie, ale celého ľudstva závisí práve od toho, že manželský pár dáva svetu nové stvorenia.

Toto je vážna téma súčasnosti na Západe, ktorý je často neschopný zveriť svoju existenciu budúcnosti skrze plodenie a ochranu nových stvorení, ktoré by pokračovali v civilizácii národov a tak uskutočňovali plán spásy. Mnohí cirkevní Otcovia, ako je známe, vysvetľovali tento obraz kráľovnej vidiac v nej Pannu Máriu už v počiatočných veršoch: „Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch...“ (v. 11) Tak je to aj napríklad vHomílii o Božej MatkeCrisppa Jeruzalemského, kapadóckeho otca, ktorí v Palestíne patril do mníšskej komunity svätého Eutímia a keď sa stal kňazom, bol guardiánom Baziliky Svätého KrížaAnastasisv Jeruzaleme.

„Na teba sa obraciam, hovorí k Panne Márii, k tebe, ktorá sa pripravuješ za nevestu veľkému vládcovi, k tebe, ktorá sa pripravuješ počať Božie Slovo spôsobom, ktorý pozná iba Boh... „Počuj, dcéra, a pozri, nakloň svoj sluch.“ Tu sa potvrdzuje radostná zvesť vykúpenia sveta. „Nakloň svoj sluch, lebo to, čo budeš počuť, pozdvihne tvoje srdce... Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.“ Nehľaď na pozemské príbuzenstvo, lebo sa staneš nebeskou kráľovnou. A počúvaj, hovorí ďalej Crisppus, ako ťa miluje ten, ktorý je Stvoriteľom a Pánom všetkých vecí. Kráľ túži po tvojej kráse. Sám Otec ťa vezme ako vlastnú nevestu a Duch pripraví všetky podmienky, ktoré sú potrebné na túto svadbu... Never, že porodíš obyčajné ľudské dieťa, lebo ono bude tvojim Pánom a ty sa mu budeš klaňať. Tvoj Stvoriteľ sa stal tvojim dieťaťom, počneš ho a spolu s mnohými ľuďmi sa mu budeš klaňať ako svojmu Pánovi.“ (Testi mariani del primo millennio, I, Roma 1988, pp. 605-606).

Na Námestí svätého Petra boli aj slovenskí pútnici. Ján Pavol II. ich takto pozdravil:

S láskou vítam pútnikov z Košíc, z Prešova a Sestry Božského Vykupiteľa, ktoré slávia výročie svojho rehoľného zasvätenia. Bratia a sestry, rád vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!All the contents on this site are copyrighted ©.