2004-08-21 09:56:21

Výročie úmrtia svätého pápeža Pia X.


Vatikán:20. augusta si pripomíname 90. výročie smrti pápeža svätého Pia X. Vlastným menom sa volal Jozef Sarto a pochádzal z početnej vidieckej rodiny. Narodil sa ako druhý z 10 detí 2. júna 1835 v Riese, v provincii Treviso v severovýchodnom Taliansku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1858. Pôsobil ako kaplán a od roku 1867 ako farár v rozličných farnostiach. V roku 1884 sa stal biskupom v Mantove a v roku 1893 ho pápež Lev XIII. vymenoval za kardinála a benátskeho patriarchu. V tom čase vládlo medzi talianskym štátom a Cirkvou veľké napätie, ktoré spôsobilo, že s odvolaním sa na staré patronátne právo, ktoré kedysi mala Benátska republika, talianska vláda odmietla 17 mesiacov uznať toto pápežské rozhodnutie. Svojho úradu v Benátkach sa kardinál Sarto ujal až 24. novembra 1894. Keď 20. júna 1903 zomrel 93-ročný pápež Lev XIII, konkláve zvolilo za Petrovho nástupcu 4. augusta benátskeho patriarchu kardinála Sarta, ktorý prijal meno Pius X.

K najznámejším rozhodnutiam jeho pontifikátu patrí:

Zriadenie komisie na vypracovanie nového kódexu cirkevného práva, založenie úradného orgánu Svätej stolice -Acta Apostolicae Sedis, reforma kňazského breviára, a možnosť častého svätého prijímania a sväté prijímanie detí.

Pius X. veľmi energicky vystupoval proti novodobým vieroučným úchylkám, ktoré sa nazývali súhrnne modernizmus. Na tento prúd reagoval v roku 1907 encyklikouPascendi.

Životná svätosť Pia X., v ktorej sa s hrdinstvom kresťanského a kňazského života spájala obdivuhodná evanjeliová jednoduchosť, dosiahla napokon aj oficiálne cirkevné uznanie. Pápež Pius XII. vyhlásil tohto verného Božieho služobníka v júni 1951 za blahoslaveného a v máji 1954 za svätého.All the contents on this site are copyrighted ©.