2004-08-19 08:16:37

Dominikáni skončili svoju generálnu kapitulu


Poľsko: Slávnostnou svätou omšou pri hrobe sv. Hyacinta v Krakove, ktorú slúžil generálny predstavený rádu, páter Carlos Azpiroz Costa OP, slávnostne ukončili Generálnu kapitulu Dominikánskeho rádu. Prebiehala od 28. júla a zúčastnili sa na nej zástupcovia 38provincií, dvoch viceprovincií a deviatich generálnych vikariátov. Pri tejto príležitosti im poslal Svätý Otec telegram, v ktorom ich ubezpečil o svojej duchovnej blízkosti a zároveň vyjadril presvedčenie, že tak ako bol svätý Dominik, zakladateľ rádu vedený a napĺňaný múdrosťou Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia, tak aj úsilie, ktoré vynaložili otcovia počas tejto kapituly pri hľadaní nových výziev na uskutočnenie charizmy v dnešnom svete, bude sprevádzané týmto Duchom a prinesie požehnané ovocie.

„Apoštolská práca Dominikánov bola vždy úzko spojená so „službou myslenia“, ktorá vychádza z hlbokého štúdia rozličných oblastí vedy a z dialógu na poli filozofie a teológie. Dnes vám zverujem úlohu, zdôraznil Ján Pavol II., aby ste v tom pokračovali, aby generácie nášho storočia mohli čerpať z pravej múdrosti a aby mohli stále viac a viac rásť v duchovnej slobode, ktorá ich urobí zodpovednými za dôstojnosť ľudskej osoby vo všetkých aspektoch individuálneho a spoločenského života.“

V závere telegramu pápež Ján Pavol II. zveril všetkých členov Dominikánskej rehole do ochrany Ružencovej Panny Márie a udelil im svoje apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.