2004-08-14 17:45:01

Ruženec s Jánom Pavlom II. v Lurdoch


Francúzsko:Poobede a odpočinku sa Ján Pavol II. o 17.30 presunul papamobilom z pútnického domu opäť pred Masabielsku jaskyňu. Tu sa zúčastnil modlitby svätého ruženca, ktorej predsedal miestny biskup, Mons. Perrier.

V úvode sa prítomným prihovoril týmito slovami:

Moji drahí bratia a sestry!

Keď kľačím tu pred Massabielskou jaskyňou, hlboko v srdci cítim, že som dosiahol cieľ svojej púte. Táto jaskyňa, kde sa zjavila Mária, je srdcom Lúrd. Pripomína nám jaskyňu na vrchu Horeb, kde Eliáš stretol Pána, ktorý k nemu hovoril v „tichom, lahodnom šume“ (1 Kr 19,12).

Tu Panna Mária prosila Bernadetu modliť sa Ruženec, a aj sama preberala jeho zrnká. Odvtedy sa táto jaskyňa stala jedinečnou školou modlitby, kde Panna Mária každého učí uprene hľadieť s vrúcnou láskou na Kristovutvár.Ďalej, Lurdy sú miestom, kde kresťania z Francúzska, i z mnohých iných krajín a národov Európy a sveta padajú na kolená a modlia sa.

Ako pútnici do Lúrd, si tiež chceme dnes večer pripomenúť v modlitbe spolu s Pannou Máriou našou Matkou, tajomstvá, ktorými Pán Ježiš nám zjavil, že on jesvetlo sveta.Znova opakujeme jeho prísľub: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12).

Chceme sa naučiť od pokornej služobnice Pána byť poslušným a otvoreným Božiemu slovu a veľkodušne prijať záväzok žiť podľa Kristovho učenia. Osobitne keď uvažujeme o podiele Matky Pána na Synovom vykupiteľskom poslaní, chcel by som vás poprosiť modliť sa za kňazské povolania a panenstvo pre Božie Kráľovstvo, aby všetci tí, ktorí sú povolaní, odpovedali s veľkodušnosťou a vytrvalosťou.

Keď sa obraciame k najsvätejšej Panne Márii, modlime sa spolu s Bernadetou: „Dobrá matka, zmiluj sa nado mnou; Celá sa ti odovzdávam, aby si mi ty mohla dať tvojho drahého Syna, ktorého túžim milovať z celého svojho srdca. Dobrá Matka, daruj mi srdce celé zapálené pre Krista“.

Nasledovala samotná modlitba tajomstiev ruženca svetla, ktorá prebiehala formou procesie. Začala pred jaskyňou zjavení a pokračovala prvým tajomstvom o krste Ježiša pri bazénoch, v ktorých sa kúpu pútnici. Druhé tajomstvo o svadbe v Káne bolo pri stane, v ktorom prebieha nepretržitá poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Tretie tajomstvo Ohlásenia kráľovstva sa konalo pred kostolom svätej Bernadety. Štvrté o Premenení Pána sa veriaci spoločne s pápežom modlili pred kaplnkou Zmierenia. Piate tajomstvo ruženca svetla o ustanovení Eucharistie ukončilo modlitbu pred Bazilikou Ružencovej Panny Márie.

Na záver predniesol Ján Pavol II. túto modlitbu:

„Zdravas Mária, chudobná a ponížená Žena, požehnaná od Najvyššieho!
Panna nádeje, úsvit nového veku, spájame sa v tvojej piesni chvály, aby sme oslavovali Pánovo milosrdenstvo, ohlasovali príchod Kráľovstva a úplné oslobodenie človeka.

Zdravas Mária, ponížená služobnica Pána, slávna Matka Krista!
Pannaverná, svätý príbytok Slova, uč nás vytrvať v počúvaní Slova, a byť poslušnými hlasu Ducha, pozornými voči jeho výzvam v hĺbke nášho svedomia i voči jeho prejavom v historických udalostiach.

Zdravas Mária, Žena utrpenia, Matka žijúcich!
Panenská nevesta pod Krížom, nová Eva, buď našou sprievodkyňou na cestách sveta. Uč nás žiť a rozdávať Kristovu lásku, stáť spolu s tebou pred nespočítateľným množstvom krížov, na ktoré je tvoj Syn ešte stále pribíjaný.

Zdravas Mária, Žena viery, Prvá z učeníkov!
Panenská Matka Cirkvi, pomôž nám vždy rátať s nádejou, ktorá je v nás, s dôverou v ľudské dobro a s láskou Otca. Uč nás vytvárať svet povstávajúci z vnútra:
v hĺbke ticha a modlitby, v radosti bratskej lásky, v jedinečnej plodnosti Kríža.
Svätá Mária, Matka veriacich, Naša Lurdská Pani, oroduj za nás. Amen.All the contents on this site are copyrighted ©.