2004-08-11 13:37:30

Príhovor Jána Pavla II. na stredajšej generálnej audiencii, 11. augusta 2004


Vatikán:Na dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala v apoštolskom paláci v Castel Gandolfo bolo prítomných okolo tisíc pútnikov z rozličných krajín sveta. Svätý Otec hovoril o svojej nastávajúcej ceste do Lúrd.

Drahí bratia a sestry,na budúcu sobotu a nedeľu uskutočním apoštolskú púť do mariánskej svätyne v Lurdoch. Na tomto požehnanom mieste budem s radosťou sláviť Nanebovzatie Panny Márie.Hlavná príčina tejto púte je 150. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Urobil to blahoslavený pápež Pius IX. 8. decembra 1854. Po štyroch rokoch sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete v Massabielskej jaskyni a predstavila sa jej práve ako Nepoškvrnené počatie. Možnosť, že môžem ísť opäť do Lúrd v znamení tejto žiarivej pravdy viery preto považujem za osobitný dar Božej Prozreteľnosti.

V jedinom chválospeve Pánu Bohu a Panne Márie oslávim dve veľké mariánske tajomstvá: Nepoškvrnené počatie a Nanebovzatie Panny Márie s telom a dušou. Tieto totiž sú počiatkom i záverom pozemského života Márie. Skutočnosti, ktoré vo večnosti sú v prítomnosti Boha. Ten ju povolal k účasti a to výnimočným spôsobom na spásonosnom poslaní vykúpenia uskutočneného Ježišom Kristom.

Verejné slávnosti počas púte budú tri: Modlitba svätého ruženca v sobotu popoludní, tradičná fakľová a sviečková procesia v sobotu večer a slávnostná svätá omša v nedeľu.

Keď prídem do Lúrd, skôr ako odídem, pôjdem sa v tichosti pomodliť pred jaskyňu. Pri každej príležitosti budem v srdci mať vďaky a prosby Cirkvi a povedal by som že i celého sveta, ktorý iba v Bohu môže nájsť pokoj a spásu.

Aké je vlastne posolstvo, ktoré chcel Pán ľudstvu povedať v Lurdoch? Stručne ho môžeme zhrnúť do známeho výroku zo Svätého písma: „Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.“Keď sa Panna Mária obrátila na mladú Bernadetu, chcela jej pripomenúť toto základné posolstvo evanjelia, že modlitba a pokánie sú cestou, skrze ktorú sa v každom jednom človekovi i v spoločnosti môže prejaviť Kristovo víťazstvo.

Pre zmenenie vlastného správania je potrebné počúvať hlas svedomia, do ktorého Boh vložil zmysel, čo je dobré a čo je zlé. Moderný človek, žiaľ často ukazuje, že stratil zmysel pre hriech. Je nevyhnutné preň prosiť vnútorné prebudenie, ktoré by mu umožnilo znovu naplno objaviť posvätnosť Božieho zákona i morálne záväzky, ktoré z tohto vyplývajú.

S týmito pocitmi v duši sa pripravujem na cestu do svätyne Panny Márie v Lurdoch aprosím všetkých, aby ma v duchu sprevádzali, aby púť Petrovho nástupcu priniesla bohaté ovocie pre všetok Boží ľud.All the contents on this site are copyrighted ©.