2004-08-02 16:25:51

Rozhovor s generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej, pátrom Petrom Hansom Kolvenbachom


Rím:Pri príležitosti sviatku svätého Ignáca z Loyoly, zakladateľa jezuitov, generálny predstavený rehole, Peter Hans Kolvenbach, poskytol rozhovor Vatikánskemu rozhlasu. Redakcia talianskeho rádiožurnálu mu položila niekoľko otázok.

Ktoré sú hlavné výzvy pre jezuitov v súčasnom svete?

Už Pavol VI. potvrdil, že všade v Cirkvi, aj na najťažších miestach, na križovatkách ideológií, v sociálnej oblasti, vždy bol a je rozpor medzi naliehavými potrebami človeka a večným posolstvom evanjelia. Tam všade boli a sú jezuiti. Bez toho, aby som vymenoval všetky nebezpečné situácie nášho sveta, využijem tento sviatok svätého Ignáca, aby som poďakoval Bohu za to, že jezuiti zostali verní tejto odvážnej horlivosti vo vinici Pánovej. Spoločnosť sa osobitne zaujíma o Čínu s jej veľkou tradíciou, o Afriku, kontinent zničený konfliktmi, o vedecký a intelektuálny apoštolát, v ktorom často dochádza k sporu medzi vierou a kultúrou, o ekumenický a medzináboženský dialóg, a nezabúdame ani na utečencov, emigrantov, či ľudí bez strechy nad hlavou. Tieto apoštolské priority ale nevylučujú ďalšie konkrétne apoštolské úsilie spoločnosti, ktoré pozostáva, povedané slovami svätého Ignáca, v službe Pánovi a Cirkvi, jeho neveste, pod rímskym pápežom.

Nedávno ste navštívili Východný Timor, aby ste sa stretli s predstavenými z celej Ázie. Aká je dnešná situácia v Timore, kde jezuiti prostredníctvom svojej služby utečencom, veľa pracovali v posledných rokoch?

Táto služba, Jesuit Refugee Service, s početnými dobrovoľníkmi pomohla ľuďom vo Východnom Timore, ktorí ukrutne trpeli počas boja o nezávislosť.Oficiálne tam už neexistujú utečenci, aj keď ešte niekoľko stoviek ľudí čaká na výsledky úsilia o zmierenie, aby sa tak mohli vrátiť do svojich dedín. Teraz, keď Východný Timor je už slobodným štátom a svetová tlač sa už viac nim nezaoberá, Východný Timor riskuje, že bude zabudnutým a opusteným. Má nedostatočné zdroje a potrebuje medzinárodnú pomoc. Na žiadosť Katolíckej cirkvi vo Východnom Timore jezuiti vyučujú na stredných školách a univerzitách, pretože od vzdelania závisí budúci osud mladej krajiny.

Aký je stav Spoločnosti Ježišovej pred výzvami súčasnosti?

Svätý Ignác nám predstavuje Krista, ktorý je v neustálom pohybe, ktorý prechádza z dediny do dediny a je neustále v misii. V čase rozlišovania, ktoré viedlo k založeniu Spoločnosti Ježišovej, svätý Ignác a jeho spoločníci, videli svoje povolanie a charizmu vo voľbe byť Kristovými služobníkmi v jeho poslaní, byť s ľuďmi tam, kde žijú, pracujú aby im priniesli evanjelium. Spoločnosť si uvedomuje, viacako nikdy predtým, že je v misiách. Každý jezuita je povolaný posvätiť osobitné chvíle modlitby s Kristom, pretože je to On, ktorý posiela, a tiež poučiť sa z tejto chvíle stretnutia, ako sa stať v Cirkvi a pre ňu služobníkom jej misie. V tomto stretnutí sa rodia apoštolské priority, ktorými čelíme súčasným výzvam.

Spoločnosť si v nasledujúcich rokoch pripomenie významné udalosti z histórie. Ktoré zo spomienok budú najdôležitejšie?

Na konci budúceho roku začneme jubilejný rok, aby sme si pripomenuli 450 rokov od smrti svätého Ignáca a 400 rokov od narodenia svätého Františka Xaverského. Bude to pekná príležitosť na prehĺbenie apoštolského ducha, ktorým sa vyznačovali prví členovia spoločnosti a na poďakovanie Pánovi za túto cestu k Bohu, ktorou je ignaciánska duchovnosť, z ktorej žijú a ktorou sú živení mnohí muži a ženy.

Svätý Ignác je stále predmetom štúdia a výskumu. Existuje nejaký aspekt jeho osoby, ktorý priťahuje pozornosť vedcov?

Teraz, keď písomnosti a predovšetkým korešpondencia svätého Ignáca sú dostupné a keď jeho jazyk a slovník sú lepšie poznané, je možné pochopiť viac do hĺbky v duchovnom kontexte jeho obdobia veľmi známe ignaciánske výrazy, ako magis, spolucítenie s Cirkvou, rozlišovanie duchov, diskrétna charita. Z druhej strany nám zostáva ešte preštudovať prechod zo zasväteného mníšskeho života k zasvätenému apoštolskému životu, ktorý vykonal svätý Ignác. Rovnako tiež redigovanie jeho teologickej vízie, ktorú vyjadrujú konštitúcie.All the contents on this site are copyrighted ©.