2004-05-14 19:31:30

Dohoda o Katolíckej výchove a vzdelávaní medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou podpísaná


Slovensko:Vo štvrtok 13. mája 2004 bola v Prezidentskom paláci v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Za Svätú stolicu ju podpísal apoštolský nuncius v SR arcibiskup Henryk Nowacki, za Slovenskú republiku prezident Rudolf Schuster. K podpisu tejto parciálnej dohody sa obidve strany zaviazali v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísanej 24. novembra 2000 vo Vatikáne.

Ako uviedol apoštolský nuncius v SR Mons. Henryk Nowacki, podpísanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, deklaruje dobré a konštruktívne vzťahy medzi Svätou stolicou a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Spišský biskup a predseda KBS Mons. František Tondra vyjadril presvedčenie, že podpísanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní bude prínosom pre slovenskú spoločnosť a aplikovanie jej článkov do praxe prinesie porozumenie a pokoj.

Náboženstvo sa v súčasnosti vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov na druhom stupni základných škôl a v prvom a druhom ročníku stredných škôl. Podľa Zmluvy bude náboženská výchova jedným z povinne voliteľných predmetov aj na prvom stupni základných škôl. Medzi náboženstvom v alternácii s etickou výchovou si budú od nasledujúceho školského roku ako prví vyberať budúcoroční prváci. Katolícke náboženstvo na štátnych i neštátnych školách budú vyučovať osoby s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, ktoré budú mať aj cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu, vydanú príslušnou cirkevnou vrchnosťou.

Kánonickú misiu je potrebné chápať ako uznanie spôsobilosti na vyučovanie tohto špecifického predmetu. Obe zmluvné stránky sú v Základnej zmluve deklarované ako dva nezávislé subjekty medzinárodného práva, čo vylučuje úvahy o nadradenosti cirkevného právneho poriadku. Aj Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní v preambule vychádza z Kódexu kánonického práva a z právneho poriadku Slovenskej republiky a predpokladá stálu spoluprácu s Ministerstvom školstva SR.All the contents on this site are copyrighted ©.