2004-01-10 08:17:40

"Ľudia s mentálnym postihnutím sú žijúcim obrazom Krista" - napísal Ján Pavol II.


Vatikán:Ján Pavol II. poslal osobitné posolstvo účastníkom medzinárodného sympózia o mentálnom postihnutí. Stretnutie organizuje Kongregácia pre náuku viery na tému:„Dôstojnosť a práva osoby s mentálnym postihnutím“. Vjeho úvode Svätý Otec upriamuje pozornosť na to, že „hendikepovaná osoba, aj keď je postihnutá mentálne, alebo nie je schopná myslieť, je naplno človekom aj s posvätnými a neodcudziteľnými právami ľudskej bytosti“... Takýto človek „má jedinečnú dôstojnosťa hodnotu od svojho narodenia až po prirodzenú smrť“. „Zranená ľudskosť postihnutého nás vyzýva uznať, prijať a podporiť v každom z týchto našich bratov a sestier jedinečnú hodnotu ľudskej bytosti stvorenej Bohom, aby bola synom v Synovi“.

Ján Pavol II.ďalej upozorňuje, že „spoločnosť, ktorá dá priestor iba zdravým jedincom... by nebola spoločnosťou hodnou človeka“. A poukazuje na príklady niektorých kresťanských komunít, ktoré sa starajú o ľudí s mentálnym postihnutím. „Intenzívny a podnetný komunitný život, neustála podpora vo výchove, usmernenie pudov a rozvoj zdravého rešpektu k vlastnej intimite, často dokážu citovo vyrovnať postihnutú osobu a viesť tak bohaté medziľudské vzťahy“.

V závere listu Svätý Otec poukazuje na to, že „postihnuté osoby nám odkrývajú „krehkosť človeka“. Sú vyjadrením drámy bolesti v našom svete, ktorý túži po rozkoši a je očarený pominuteľnou a klamlivou krásou. Ťažkosti postihnutých sú často vnímané ako škandál a provokácia. Oni sú však žijúcim obrazom Ukrižovaného Syna. Všetkých môžu naučiť, čo je láska, ktorá zachraňuje, a tak sa môžu stať ohlasovateľmi nového sveta, ktorému nebude viac vládnuť sila, násilie a agresivita, ale láska, solidarita, pohostinnosť. Nový svet premenený svetlom Krista, Božieho Syna, ktorý pre nás ľudí sa stal človekom, bol ukrižovaný a vstal zmŕtvych“ dodal Ján Pavol II.All the contents on this site are copyrighted ©.