2003-09-17 08:23:30

40 rokov od založenia Slovenského Ústavu sv. Cyrila a Metoda


Taliansko: Pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý v týchto dňoch slávi 40. rokov od svojho založenia, vznikol ako centrum slovenského života v Ríme v roku 1963. No Slováci v emigrácii sa začali organizovať v Ríme hneď v roku 1945. Z iniciatívy Ignáca Zelenku, ktorý pracoval vo Vatikánskej apoštolskej knižnici (1913-1983) vzniklo Ústredie slovenských emigrantov v Európe. V tom čase v Ríme žili napr. Karol Sidor, správca Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský, Rudolf Dilong, Konštantín Čulen, Mikuláš Šprinc, Jozef Cincík, Karol Strmeň, Ferdinand Ďurčanský, Ján Okáľ a ďalší.

Slovenskí kňazi, ktorí v tých rokoch prišli do Ríma vytvorili najprv Výbor pri Pá-pežskom pomocnom diele, neskôr Slovenskú katolícku kanceláriu, z ktorej v roku r. 195l vznikloCentrum Catholicorum Slovacorum. Na jeho čele stál Anton Botek, bý-valý riaditeľ Ústrednej slovenskej katolíckej kancelárie v Bratislave. Z jeho inicia-tívy začali v roku 1952 vychádzať časopis Hlasy z Ríma, neskôr Slovenské hlasy z Ríma. V roku 1955 vzniklo Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda. Hlavnými iniciátormi jeho založenia boli Ján Lach a Miloš Mlynarovič z USA a Štefan Náhalka, kňaz Spišskej diecézy.

Roku 1959 k novinárskej aktivite pribudla starosť o mládež a tak k projektu vybudovania Slovenského domu v Ríme sa pridali saleziáni. S realizáciou týchto smelých plánov začali títo piati kňazi Štefan Náhalka, Jozef Tomko, Ľudovít Macák, SDB, Michal Lacko, SJ, a Felix Litva, SJ. S podporou biskupa slovenského pôvodu v USA Andreja Grutku a benediktínskeho opáta Jozefa Koyša v Clevelande sa začala medzi Slovákmi v Amerike zbierka na tento budúci slovenský ústav.

V roku 196l boli Cirkvou i talianskym štátom schválené stanovy Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Dňa 6. decembra 1962 Mons. Andrej Grutka urobil prvý slávnostný výkop. 13. mája 1963 pápež Ján XXIII. na generálnej audiencii posvätil základný kameň a l5. septembra toho istého roku kardinál Eugen Tisserant za účasti Slovákov a Sloveniek z celého sveta posvätil kaplnku Ústavu.

Ciele Ústavu boli hlavne v týchto štyroch oblastiach: l. výchova kňazských povolaní - 2. duchovná služba emigrantom - 3. vydávanie a rozširovanie náboženskej tlače - 4. služby slovenským pútnikom v Ríme.

V kniheVydavateľské dielo SÚSCM Ríme 1963-1988, ktorá je dielom Jozefa Rydlu, sú bibliograficky zachytené všetky publikácie, ktoré Ústav vydal do roku 1988. Je ich 1004. Celkový náklad dovtedy dosiahol vyše trochmiliónov výtlačkov. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, ktorý vznikol pred štyridsiatimi rokmi nikdy nemal presný edičný plán, ale operatívne reagoval na potreby Slovenska.

Na Slovensku za komunizmu sa nevydávala žiadna náboženská literatúra. Vydavateľské dielo a celý Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda hovoria sami za seba. Sú trvalým pamätníkom veľkodušnosti dobrodincov a obetavej práce malej hŕstky kňa-zov, spisovateľov, básnikov, prekladateľov i ďalších nadšencov. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vošiel do dejín ako jedno z najkrajších a najpozoruhodnej-ších diel Slovákov žijúcich v zahraničí. Najvýznamnejším medzníkom v jeho živote bol 8. november 1981, keď ho svojou návštevou poctil Ján Pavol II. 15. septembra 1997 zriadil Pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda a v marci nasledujúceho roku Ústav povýšil na pápežský.All the contents on this site are copyrighted ©.