2003-09-14 10:08:46

Príhovor arcibiskupa Sokola v úvode svätej omše v Petržalke


Vaša Svätosť, hosť náš najvzácnejší!

Pristátie lietadla na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vyvolalo nevýslovnú radosť v srdciach ľudí, ktorí Vás majú radi.Hlahol zvonov vo všetkých katedrálach a kostoloch na Slovensku najdôstojnejšie vyjadril, ako sa tešíme z otcovskej návštevy Vašej Svätosti, ktorá už tretí raz počas svojho požehnaného pontifikátu navštevuje túto krajinu — Slovenskú republiku a jej hlavné mesto Bratislavu. Dnes jej časť Petržalku, ktorá v nedávnej minulosti za krátky čas vzrástla počtom obyvateľov na tretie najväčšie mesto na Slovensku. Petržalku budovali za čias totality bez kostolov, bez nových farností a bez pastoračných stredísk, lebo chceli z nej mať mesto bez Boha. Dnes má, vďaka Bohu, už tri farnosti s pastoračnými centrami a tri živé pastoračné strediská vedené rehoľnými komunitami.

Vy, Svätý Otče, prichádzate do krajiny medzi Dunajom a Tatrami, ktorá má vo svojom štátnom znaku byzantský dvojkríž a vo svojom základnom dokumente — vo svojej ústave — sa odvoláva na cyrilo-metodské dedičstvo. Prichádzate do tejto našej vlasti — malej krajiny v Strednej Európe, a geograficky je naozaj v strede, a preto sa o nej hovorí, že je v srdci Európy.

Nech Vaše otcovské ruky znovu žehnajú všetkých, ale najmä veriacich na Slovensku. Sme ľud, ktorý vďaka silnému príkladu svojich otcov miluje Sedembolestnú Pannu Máriu, čo ešte plnšie prežívame v Roku svätého ruženca. Ruženca, ktorý ste obohatili o tajomstvá Svetla. A svojou modlitbou ruženca ste nám príkladom a povzbudením.

Našesrdcia napĺňa veľká radosť a šťastie zo skutočnosti, že ste medzi nami, Vy — náš Otec a Pastier —, ktorého milujeme preto, že ste námestník Ježiša Krista, nástupca Svätého Petra a hlava katolíckej Cirkvi. I pre Váš osobitný, starostlivou láskou naplnený vzťah k nám, Slovákom.

Po získaní slobody sme sa nádejali, že sa bude náboženský život na Slovensku rozvíjať v ovzduší radostného hľadania pravdy, v láske a v pokoji. Máme ešte veľa vnútorných i vonkajších problémov vo všetkých oblastiach: v mravnej, sociálnej, ekonomickej aj náboženskej, akoby srdcia ľudí zachvacovali vášne a držali v moci tajomné sily zla. Je tu veľa nástrah, ktoré by chceli strhnúť človeka z cesty spásy, a obrovské úsilie mariť v srdciach veriacich dôveru k Cirkvi, na čo sa vynakladajú ajenormné materiálne prostriedky.

Svätý Otče, pri prvej návšteve ste nám povedali: „Nebojte sa! Otvorte brány Vykupiteľovi!“Znovu si uvedomujeme, že svätý Cyril a jeho brat Metod, spolupatróni Európy, budovali pri sútoku Dunaja a Moravy — naDevíne — duchovný most medzi Východom a Západom ohlasovaním evanjelia. Bohoslužby konali v byzantskom obrade, ale verní evanjeliu a prvotnej tradícii Cirkvi založenej Ježišom Kristom, orientovali misijnú krajinu Slovienov jednoznačne do Ríma.

Mnohí sa pýtajú, čo prinesie Vaša návšteva Slovensku. V prvom rade toto viditeľné spojenie veriacich s rímskym biskupom a s rímskou Cirkvou. A tento raz aj ovocie tohto spojenia: Dve osobnosti, ktoré nám Vaša Svätosť postaví na oltár ako vzory viery, statočnosti a vytrvalosti až do konca. Nech je za nich a ich prostredníctvom zvelebený Pán za to, že nezabúda na nás.Boží služobníci — biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra Zdenka Šelingová sú toho najlepším dôkazom.

Vaša Svätosť k týmto svedkom viery priradila aj Božích služobníkov — biskupov Michala Buzalku a Jána Vojtaššáka. A vieme, že v časoch totality mnohí vydali svedectvo viery a vernosti Ježišovi Kristovi a jeho námestníkovi spôsobom, ktorý možno právom označiť za hrdinský.

Ján Pavol II. — svedok nádeje. TakéhoVás poznajú a milujú ľudia v našej vlasti. Za takého Vás uznávajú dobromyseľní ľudia na celom svete. Prinášate nám istotu, že s Ježišom Kristom nájdeme v evanjeliu správny životný smer a pravé hodnoty. Život podľa evanjelia je a bude základom nielen duchovnej a morálnej obnovy Slovenska, ale aj spôsobom, akým sa táto malá krajina môže zapojiť do budovania spoločnej Európy. Chceme zostať aj v spoločnej Európe verní Kristovi a verní Cirkvi.

Svätý Otče, posol Ježiša Krista, vitajte, vitajte na našom Slovensku a v jeho hlavnom meste.All the contents on this site are copyrighted ©.