2003-09-11 17:51:31

Uvítací príhovor slovenského prezidenta Rudolfa Schustera


Vaša Svätosť,
Vaše Eminencie,
Vaše Excelencie,
vážení hostia,
dámy a páni,
 
s nesmiernou radosťou v duši vítam na Slovensku za všetkých občanov, predstaviteľov našich najvyšších štátnych orgánov, ako aj vo svojom mene, hosťa nám všetkým tak vzácneho a milého - Svätého Otca Jána Pavla II.
Neprichádzate k nám, Vaša Svätosť, po prvý raz. Naša radosť z Vašej, už tretej, návštevy je o to väčšia, lebo sa koná v čase dvadsiateho piateho výročia Vášho pontifikátu. Vaše predchádzajúce cesty zanechali v našich srdciach hlbokú stopu. 
Ďakujem Vám, že ste sa znovu rozhodli priniesť posolstvo nádeje ľuďom žijúcim v krajine pod Tatrami, ktorá je Vám tak dôverne známa a blízka.
  Počas prvej Vašej návštevy v roku 1990 sa u nás práve menila politika a s ňou aj tvár nášho štátu.
V roku 1995 ste opäť prišli posilniť občanov, vtedy už samostatnej Slovenskej republiky, ktorá sa vyrovnávala s mnohými problémami z minulosti a prítomnosti. Tentoraz prichádzate k nám, aby ste nám zas vliali nádej, lásku a pokoru, hodnoty, ktoré tak vyznávate a presadzujete celý život.
 
Od Vašej poslednej návštevy sa naša krajina zmenila, upevnila sa demokracia a vyjasnili sa mnohé sporné otázky.
 Základnúorientáciu Slovenska vo vzťahu k Svätej stolici možno doložiť konkrétnym dokumentom, ktorý v Jubilejnom roku 2000 položil základy našich vzájomných vzťahov. Ide teda o jednotné vyjadrenie postoja, prinášajúce do našich vzťahov stabilitu, o ktorú sa možno i v budúcnosti oprieť.
  Je rovnako dôležité, že základná zmluva je rešpektovaná v celom ekumenickom prostredí Slovenska. Myslím pritom i na priaznivý ohlas stretnutia Vašej Svätosti s predstaviteľmi iných u nás pôsobiacich cirkví a náboženských spoločností, ktorých som mal česť k Vám priviesť ako účastníkov Národnej púte do Vatikánu v roku 2000.
  
Svätý Otče,
svet k Vám prechováva oprávnenú úctu a nie inak je to na Slovensku. Vážime si Vás pre Vaše neúnavné úsilie o pokoj a lásku na celom svete. Základvidíte v posilnení ľudskej dôstojnosti a v spravodlivom rozdeľovaní prostriedkov. Budúcnosť vnímate v priznaní si chýb a omylov, v odpustení a vzájomnom porozumení. Vaše jednoznačné postoje sú na prahu tretieho tisícročia veľkou výzvou, ako nás o tom presviedča aj Váš apoštolský listNovo Millenium Ineunte.
S pochopením vnímame i Vaše aktuálne slová adresované európskym inštitúciám a jednotlivým štátom. Stotožňujeme sa s Vami, že etické a občianske hodnoty by mali byť základom usporiadania každej spoločnosti.
Vaša Svätosť je na celom svete vnímaná ako vysoká mravná autorita, ktorá pobáda politikov uplatňovať solidaritu a zabezpečovať dôstojný život všetkým ľuďom. V tomto má dnešný svet ešte veľa čo naprávať.
Ľud Slovenska, ktorý je známy svojou skromnosťou a pohostinnosťou, Vás víta ako posla viery, lásky a nádeje. Otvára Vám svoju náruč, ako ju otvoril pred stáročiami vierozvestcom svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorých ste práve Vy vymenovali za spolupatrónov Európy. Slovensko, krajina, ktorá si ctí a rozvíja ich duchovné dedičstvo a ktorá sa uchádza o miesto v najvyspelejšom medzinárodnom demokratickom spoločenstve, dbajúc pritom o  ekumenické spolunažívanie, čaká znovu na Vaše slová povzbudenia a podpory.
 
Vaša Svätosť,
  vitajte na Slovensku! Vitajte medzi nami!
 
Nech je Vaša návšteva požehnaním pre celé Slovensko, ktoré si Vás nesmierne ctí a váži. Ďakujeme Vám za všetko, čo ste v prospech všetkých občanov našej vlasti vykonali.All the contents on this site are copyrighted ©.